1. Lu Liu, Zheng Zhang*, Chang-Lun Shao, Jin-Lan Wang, Hong Bai, Chang-Yun Wang*. Bioinformatical analysis of the      sequences, structures and functions of fungal polyketide synthase product template domains. Sci. Rep., 2015, 5(10463): 1−12.

2.  Dong-Lin Zhao, Chang-Lun Shao, Li-She Gan, Mei Wang, Chang-Yun Wang*. Chromone derivatives from a sponge-derived strain of the fungus Corynespora cassiicolaJ. Nat. Prod., 2015, 78, 286−293.

3. Xiao-Yan Qin, Kai-Lin Yang, Jing Li, Chang-Yun Wang*, Chang-Lun Shao*. Phylogenetic diversity and antibacterial activity of culturable fungi derived from the Zoanthid Palythoa haddoni in the South China Sea. Mar. Biotech., 2015, 17(1): 99-109

4. Chang-Lun Shao*, Ru-Fang Xu, Chang-Yun Wang, Pei-Yuan Qian, Kai-Ling Wang, Mei-Yan Wei. Potent antifouling marine dihydroquinolin-2(1H)-one-containing alkaloids from the gorgonian coral-derived fungus Scopulariopsis sp.. Mar. Biotech., 2015, 17: 408–415.

5. Fei Cao, Ze-Hong Wu, Chang-Lun Shao, Sen Pang, Xiao-Yan Liang, Nicole J. de Voogd, Chang-Yun Wang*. Cytotoxic scalarane sesterterpenoids from the South China Sea sponge Carteriospongia foliascensOrg. Biomol. Chem., 2015, 13, 4016−4024.

6. Qing-Ai Liu, Chang-Lun Shao, Yu-Cheng Gu, Mathias Blum, Li-She Gan, Kai-Ling Wang, Min Chen, Chang-Yun Wang*. Antifouling and fungicidal resorcylic acid lactones from the sea anemone-derived fungus Cochliobolus lunatus.J. Agric. Food Chem., 2014, 62: 3183−3191.

7. Fei Cao, Chang-Lun Shao, Min Chen, Meng-Qi Zhang, Kai-Xia Xu, Hong Meng,* Chang-Yun Wang*. Antiviral C-25 epimers of 26-acetoxy steroids from the South China Sea gorgonian Echinogorgia rebekkaJ. Nat. Prod., 2014, 77, 1488−1493.

8. Min Chen, Chang-Lun Shao, Xiu-Mei Fu, Chui-Jian Kong, Zhi-Gang She, Chang-Yun Wang*. Lumazine peptides penilumamides B–D and the cyclic pentapeptide asperpeptide A from a gorgonian-derived Aspergillus sp. fungus. J. Nat. Prod., 2014, 77: 1601–1606.

9. Min Chen, Chang-Lun Shao, Hong Meng, Zhi-Gang She, Chang-Yun Wang*. Anti-respiratory syncytial virus prenylated dihydroquinolone derivatives from the gorgonian-derived fungus Aspergillus sp. XS-20090B15. J. Nat. Prod., 2014, 77, 2720−2724.

10. Chang-Lun Shao, Ru-Fang Xu, Mei-Yan Wei, Zhigang She*, Chang-Yun Wang*. Structure and absolute configuration of fumiquinazoline L, an alkaloid from a gorgonian-derived Scopulariopsis sp. fungus. J. Nat. Prod., 2013, 76, 779−782.